Thursday, 4 August 2011

تشییع جنازه فوتبال ایران دربرنامه نود برگزارشد،آقای کفاشیان آیاوقت استعفاء ورفتن از فوتبال ایران فرانرسیده است؟-امیرخسروجردی

پنجشنبه شب برنامه پربیننده نود پس از دوماه دوری دوباره ازطریق کانان 3 به خانه های مردم راه پیداکرد وعلاقمندان پرشماراین برنامه پای گیرنده های خود نشسته بودند تا ببینند عادل فردوسی پور مجری توانمند وتهیه کننده این برنامه مردمی چه بخشهایی را برای سری جدید این برنامه درنظر گرفته است.زمانیکه این برنامه آغازشد عادل اعلام کرد که گفتگوی ویژه را به بحث حذف فاجعه بار تیم فوتبال امید ایران از رقابتهای مقدماتی بازیهای المپیک 2012 لندن اختصاص داده است تا صحبت وی دراین باره به پایان رسید دوباره داغ همه ایرانیان ازجمله خود من درباره این حادثه تاسف بارتازه شد.برنامه آغازشد ووقتی فردوسی پور مهمانان این بخش را معرفی می کرد اعلام کرد که علیرضا منصوریان سرمربی تیم امید دراستودیو حضور داره و با کمال تعجب صندلی خالی علی کفاشیان را به بینندگان خود نشان داد که به برنامه نیامده بود تا مسئول اول فوتبال ایران به سئوالات بی شمار وی دراین باره پاسخ دهد.وقتی این صحنه را دیدم واقعا تعجب کردم که مگر امکان دارد فدراسیون فوتبال اشتباهی به این بزرگی انجام داده باشد اما هیچ یک از مدیران آن خود راملزم به پاسخگویی به افکارعمومی ندانند.اینجا بود که فهمیدم چه بلایی برسر فوتبال مملکت آمده وچه افراد بی لیاقتی تکیه برکرسی مدیریت این ورزش زده اند.آیا لیاقت فوتبال ایران وجود چنین مدیرانی است؟آیا درفوتبال مملکت مدیران توانمند وجود ندارند که این ورزش پرطرفدرا به این روز افتاده که کسی پیدا نمی شود جنازه آن را از روی زمین بلند کند.اینجاست که پی می بریم ورزش پرطرفدارفوتبال که روزی درسطح قاره کهن درمیان همه قدرتها سربه آسمان می سایید چگونه به زنگ تفریح دیگران تبدیل شده است .قدرت برتر فوتبال آسیا  امروز به روزمره گی افتاده وهیچ متولی مشخصی ندارد ودراین بین مردم سرافراز ایران مرتکب چه گناهی شده اند که طرفدار وشیفته این ورزش هستند.تیم فوتبال امید ایران با آبروریزی تمام واتفاقات ناگوار از صعود به المپیک لندن حذف می شود آنوقف آقایانیکه بدون تلاش وزحمت به صندلی آن تکیه زده اند با کمال پوررویی وبی ادبی از پاسخگویی به مردم سربازمی زند.آیا درحکومت مردمی ونظام مردم سالار وجود چنین مدیران بی لیاقتی چه ضرورتی دارد؟آیا زمانیکه این اتفاقات تلخ درسطح ورزش پرطرفدرا فوتبال درایران رخ می دهد گوش شنوایی وجود دارد؟اینها وسئوالات دیگر تا چه زمانی باید بی پاسخ بماند؟آیا وقت آن نرسیده که از رفتار بی شرمانه وسوءمدیریت درورزش دست برداشته و مدیریت دراین سطح را به مردان کاردان سپرد؟دراین چند ساله چه بلایی برسر فوتبال ایران آمده که دیگر فیفا وکنفدراسیون فوتبال آسیا حسابی برروی آن نمی کنند.فوتبال ایران دیگر یکی از قدرتهای برتر آسیا نیست تا کی کار رابه فردا وفرداها می سپاریم وهی انشاالله وماشاءالله می گوییم.فوتبال ایران دراین پنچ شش ساله با حوادث تلخ بسیاری دست به گریبان بوده تعلیق آن از جانب فیفا،حذف تیمهای نوجوانان،جوانان وامید ایران از رقابتهای آسیایی ،حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام ملتهای آسیا وحضور کم رنگ تیمهاي باشگاهی ایران درلیگ قهرمانان آسیا وزنک تفریح شدن تیمهای پرطرفدارپایتخت پرسپولیس واستقلال دررقابتهای آسیایی تا کی باید شاهد چنین فجايع دردناکی دراین فوتبال بود؟چه مسئولی پاسخگوی این همه بی تدبیری ورفتارهای غلط درمدیریت این رشته خواهد بود.به جرات می توان گفت درهر کشوری این اتفاقات تلخ وخصوصا این فاجعه آخر حذف مظلومانه تیم المپیک اتفاق می افتاد وزیر ورزش ویا رئیس فدراسیون فوتبال برای رهایی ازفشار رسانه ها وجامعه استعفاءمی داد تا مرحمی برزخمهای مردم کشورش باشد اما درکمال تعجب رئیس فدراسیون فوتبال نه تنها این کار راانجام نمی دهد بلکه با کمال بی ادبی  ازپاسخگویی به مردم دربرنامه تلویزیونی یا مجامع دیگر سربازمی زند وبه جای توبیخ خود کسانی را تنبیه می کند که دردرجات سوم وچهارم قراردارند.وحال سخنی با علی کفاشیان مسئول اول فوتبال ایران ،آیا شما که قبلا به رسانه ها احترام می گذاشتید ودرصورت شکست ویا پیروزی برای پاسخگویی چهره گشاده ای داشتید چرا امروز اینگونه عمل می کنید و به مردم پاسخ درست وروشنی نمی دهید که چرا فوتبال ایران به این وضع اسفبار دچارشده است؟ آقای علی کفاشیان
آیا وقت آن نرسیده که درکمال شجاعت دررسانه ها حاضر شوید وضمن عذرخواهی از مردم مدیرین فوتبال را ترک کرده واداره این ورزش پرطرفدرا را به اهل آن بسپارید؟فوتبال ایران به چه جرمی باید اسیر دستان بی کفایت شما شود وتا چه زمان مردم باید شاهد شکستهای متعدد درصحنه های آسیایی وجهانی باشند.چه کارنامه مشخصی درفوتبال ایران دارید ؟آیا بعد از چهارسال مدیریت درفوتبال ایران به خود نمره هم می دهید ؟باید قبول کنید مدیریت درفوتبال کارشما وهمکاران شما نیست .این کار مرد خود را می طلبد .شما همان یک ذره آبرویی که درورزش وبین مردم داشتید را با ورود غیرمجاز به فوتبال از دست دادید.برای فرار ازپاسخگویی به مردم با کمال بی ادبی دربرنامه 90 یا برنامه هایی مثل آن حضور پیدا نمی کنید ودیگران را مقصر شکستهای فوتبال ایران دراین چند ساله می دانید.نتیجه این سوءمدیریت شما فجایعی است که امروز درفوتبال ما رخ می دهد وهر روز باید شاهد سقوط فوتبال ایران درسطح آسیا وجهان باشیم روزی تیم ایران دررده بندی فیفا درمکان هفدهم بود امروز دررده 54 جهان وچهارم آسیا وقطعا با این مدیریت باید منتظر سقوط بیشتر آن باشیم .برای حفظ آبرو هم که شده تورا به خدا فوتبال را به فوتبالیها واگذار کنید.بگذارید کسانیکه مرد این کار هستند ومدیریت این ورزش را به خوبی بلدند برصندلی فوتبال ایران تکیه بزنند.تاچه زمانی باید شاهد بروز این فجایع باشیم.حال سخنی با دولتمردان ونمایندگان مجلس که تا دیر نشده به داد این ورزش برسید به خدا حق فوتبال ایران بیشتر ازاین حرفهاست .ما روزی قدرت برتر قاره کهن بودیم ورقیبان تيم ایران ازرویارویی با فوتبال ایران هراس دردل داشتند.آیا امروز نتیجه دخالت دولت درفوتبال را نمی بینید؟همین دخالتها بود که فوتبال ايران تعلیق شد وثمره این تعلیق فجایعی است که امروز درفوتبال ایران رخ می دهد.سازمان تربیت بدنی که امروز به وزارت ورزش وجوانان تغییر نام داده آیا نمی خواهد فکری اساسی به حال فوتبال ممکلت بکند؟روزی دخالت بی جا درفوتبال کردید ودیدید چه بلایی برسر آن آمد امروز بیایید ودراین ورزش مدیریت صحیح انجام دهید .به صورت اصولی فوتبال را هدایت کنید وزمام امور را به دست مدیرانی بسپارید که دانش مدیریت دراین ورزش را داشته باشند واگر مدیری دراین ورزش بی تدبیری کرد با قدرت با آن برخورد کنید تا مردم بدانند که مدیران وسران مملکت درپی تعالی این ورزش هستند.آیا نمایندگان مجلس که به حضور درهیئت مدیره تیمهای فوتبال علاقه زیادی دارند دررفع مشکلات آن هم قدم برمی دارند؟آیا اصلا سقوط فوتبال ایران دغدغه آنها نیز هست ویا به فکر بردن تیمها به شهرهای خود ونابود کردن آنها هستند.آیا نمی دانند درایران همه روزه چه تعداد جرم وجنایت اتفاق می افتد که با مدیریت درست فوتبال وتوجه اصولی به جوانان وکشاندن آنها به محیطهای ورزشی به خصوص استادیومهای فوتبال می توان از بروز چنین جرمها وفجایعی جلوگیری کرد.آیا دغدغه مدیران کشور ونمایندگان مجلس مجازات جوانان دختر وپسر به جرم آب پاشی برروی یکدیگر وتخلیه کردن انرژی خود است ؟تا کی وچه زمانی باید هرروز با جوانان ایران زمین به چشم یک مجرم نگاه کرد وبا آنان برخورد قهرآمیز کرد؟گناه این نسل با فرهنگ وبا دانش وپتانسیل بالا چیست ؟وچرا نباید برای زمان استراحت خود برنامه مشخصی داشته باشند.آیا با توجه اصولی به فوتبال و وجود مدیران کارآمد نمی توان از افزایش جرم وجنایت کاست؟باور کنید با انجام کارهای ساده اما کارشناسی شده می توان جوانان را درفوتبال ایران سهیم کرد ووجود مدیران لایق بر روند این کار تاثیر فراوانی خواهد داشت .درفوتبال آسیا کرسیهای خود را با بی تدبیری از دست دادیم آقای کفاشیان ومدیران ورزش ایران آیا لابی کردن با محمد بن همام ثمری به جز پسرفت برای فوتبال ایران ثمردیگری داشت .کرسی کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا رابه راحتی آب خوردن از دست دادیم .اگر همان روز با مسببان این کار برخورد می شد دیگر کاربه اینجا نمی رسید که فوتبال ایران درآسیا زنگ تفریح حریفان شود.مدیرانی بالیاقتی همچون صفایی فراهانی،دادکان و سایر افرادیکه روزی درفوتبال ایران مدیریت اصولی ومدرن داشتند را هریک به نحوی از دست دادیم وخانه نشین کردیم ودرعوض چه کسانی سکان فوتبال ایران رابه دست گرفتند.کسانی مثل محمد علی آبادی که خود را کارشناس ارشد فوتبال می دانست وسنگ بنای نابودی فوتبال ایران را وی با بی لیاقتی تمام بنا نهاد.درپایان این مطلب با نگاهی اندوه ناک ودلی غم بار می گویم تادیر نشده به داد این فوتبال برسید تو را به خدا این فوتبال را نجات دهید .الان کسانی هستند که خواسته ویا ناخواسته میخ رابه تابوت این فوتبال می کوبند وصدای کوبیدن این میخ تا اعماق دل وجان مردم بی گناه و سرافراز ایران  به گوش می رسد.مسئولان کشور دولتمردان و نمایندگان مجلس جوانان این کشور را باور کنید همانهاییکه وقتی به حضورشان نیاز دارید از اسمشان مایه می گذارید وهیچ توجه ای به درد ورنج آنها نمی کنید .فوتبال ایران مال مردم وایران وجوانان غیرتمند آن است وشما باید با برنامه ریزی اصولی مقدمات شکوفایی دوباره آن را فراهم کنید.امیدوارم آن روز نرسد که دوباره شکست  تلخ دیگری بخوریم واز ترس پاسخگویي دیگران را مسبب آن بدانیم. ا

No comments:

Post a Comment