Thursday, 11 August 2011

بابک معصومی رفت، تاکی باید اسطوره های ورزشی درسکوت ازبین ما بروند

بابک معصومی کاپیتان اسبق وبااخلاق تیم ملی فوتسال ایران پس از چند سال مبارزه سخت با بیماری سرطان چهارشنبه سرانجام تسلیم این بیماری شد ودارفانی راوداع گفت .رفتن وبدرود حیات امری طبیعی وبراساس فرمان خداوند ومشیت الهی است اما منظورمن ازنوشتن این مطلب این است که چرا قهرمانان واسطوره های ورزشی ایران درسکوت وتنهایی بدرود حیات می کنند.کسانیکه سراسر عمر خود راصرف افتخارآفرینی برای ای


ران درمسابقات جهانی والمپیک کردند وفقط برافارشته کردن پرچم ایران دغدغه فکریشان بود.بابک معصومی یکی ازاین گروه است که درطول عمر کوتاه اما پربارخود همیشه درپی کسب افتخار برای فوتسال ایران بود ودراین رهگذرهیچ استفاده خاصی رااز منابع مالی موجود درفوتبال نکردو درآخر نیز درسکوت از میان مارفت.دراین چند ساله قهرمانان زیادی درورزش ایران بودند که به دلایل مختلف ازدنیا رفتند ودراین بین ودرزمان حیات خود سازمان تربیت بدنی ویاهیج نهادی ازتجربه ورزشی آنها استفاده نکرد تا این قهرمانان بتوانند با استفاده ازسالها حضوردرعرصه ورزش ،نسل بعد خود رابرای کسب افتخارات ورزشی آماده کنند.همین چند ماه پیش بود که جامعه ورزشی ایران ناصر حجازی یکی از بزرگترین سرمایه های خود را ازدست داد .حجازی ازمیان مارفت ودرزمانیکه وی دربستربیماری بود مسئولان ورزش وارگانهای مختلف برای گرفتن عکس یادگاری ودادن وعده های توخالی دربیمارستان صف کشیدند.باید پرسید که چرا ازحجازی وحجازیها درزمان حیاتشان استفاده بهینه نشد وبا آنها با بی مهری تمام برخورد شد.امروز ما بابک معصومی راازدست دادیم وفقط تاسف آن برای جامعه ورزش ایران باقی ماند وباید منتظر باشیم که درآینده دوباره بازهمین اتفاق تلخ برای قهرمانی دیگر رخ دهد ودوباره شاهد گرفتن عکس یادگاری مسئولان ودادن وعده های بی پشتوانه وبی ارزش ،تاچه زمانی این اتفاق باید بیفتد که ماقدراین قهرمانان رابدانیم .مردانی مثل حجازی،معصومی ،صفرایرانپاک وحمید شیرزادگان درسکوت وتنهایی رفتند ومسئولان ورزش ایران هنوز به دنبال توجیح بی توجهی خود نسبت به آنها هستند.نام بردن ازاین مردان ماندگار فقط بخشی است از جامعه وسیعتری که هرروز بادرد وزنج وتنهایی دست وپنجه نرم می کنند وزمانیکه ازمیان ما می روند شروع به تقدیر وتشکر ازآنها کرده ودرمدح این قهرمانان سخن می گوییم وبرسرمزارشان حاضر می شویم.به امید روزیکه قدراین قهرمانان رابه درستی بدانیم ودرزمان حیاتشان ازوجود گرانقدرشان بهترین استفاده راببریم.

No comments:

Post a Comment