Friday, 12 August 2011

پرسپولیس قربانی بزرگ اختلافات دایی وکاشانی ،قماربزرگ استیلی درقبول هدایت سرخپوشان پایتخت- امیرخسروجردی

سه هفته ازآغاز رقابتهای این فصل فوتبال باشگاههای برترایران می گذرد وحاصل سه بازی برای پرسپولیس دراین بازیها یک تساوی وقبول دوشکست فاجعه باربوده است.سرخپوشان پایتخت درهفته اول درحضور هواداران خود از شکست مقابل ملوان گریختند وبه یک تساوی 1-1 رسیدندودرهمان بازی تماشاگران یکصدابه تشویق علی دایی و هو کردن حمید استیلی پرداختند که بااین اتفاق استیلی فهمید که ریسک بزرگی کرده که


هدایت این پرسپولیس را قبول کرده است .پرسپولیس درهفته دوم درمصاف باشاهین بوشهر نیزچاره ای جز قبول شکست 2-1 درمقابل شاهین این شهر وحمید درخشان نداشت.درخشان با این برد نشان داد که دررقابت با استیلی برسر هدایت پرسپولیس میدان را ورزشی واگذار نکرده واستیلی رابه داشتن رابطه نزدیک با کاشانی متهم کرد.استیلی که فصل قبل هدایت شاهین رابرعهده داشت پیش از این بازی گفته بود که از این تیم شناخت خوبی دارد وبرای کسب سه امتیازبه بوشهر آمده است .اما درعمل نتیجه دیگری رقم خورد وپرسپولیس با چهره ای شسکت خورده بوشهر راترک کرد.اما سرخپوشان پایتخت درهفته سوم درحضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه آزادی درمقابل تیم نه چندان مطرح شهرداری تبریز به قدری ضعیف وناهماهنگ ظاهرشدند که درپایان با نتیجه 2-1 بازی راواگذارکردند تابا این شکست خانگی کاسه صبر هواداران خشمگین این تیم که برای دیدن برد تیم خود به ورزشگاه آزادی آمده بودند لبریز شود وبادیدن این بازی ضعیف از پرسپولیس یکصدا خواهان رفتن کاشانی واستیلی از این تیم شدند.سه بازی وکسب تنها یک امتیاز هواداران پرشمارپرسپولیس را به هیچ عنوان راضی نخواهد کرد.سرخپوشان پایتخت با این تک امتیاز ضعیف ترین شروع خود رادرطول یازده دوره رقابتهای لیگ برتر تجربه کرده اند.پرسپولیس درفصل گذشته نیز با پذیرفتن بیش از 10 شکست نتایج خوبی درلیگ برتر کسب نکرد اما درآن زمان هنوز آتش اختلاف حبیب کاشانی وعلی دایی شعله ورنشده بود.درهفته های پایانی بود که علی دایی باانجام مصاحبه های آتشین برعلیه کاشانی و تیم تحت امر وی این اختلافات راعلنی کرد وهمگان دریافتند که پرسپولیس با بحرانی عمیق روبرو است .پس از کسب عنوان قهرمانی دررقابتهای حذفی علی دایی باها عنوان کرد درباشگاه تنها بوده وکاشانی از ئوی حمایت نکرده وحتی برای نتیجه نگرفتن وی تلاش کرده است که کاشانی همیشه این اظهارات دایی رانادرست خواتد وآنها راتکذیب کرد ،امااوج این صحبتها واختلافات دربرنامه نود صورت گرفت که علی دایی حاضر نشد با حبیب کاشانی مناظره کند وپس از حضور دراین برنامه کاشانی رابه باد انتقاد گرفت و وی رامسئول بروز این اخلافات ومسائل کرد واظهارداشت که تنها درصورتی فصل آینده درپرسپولیس می ماند که حبیب کاشانی دراین تیم نباشد.اما کاشانی درپرسپولیس ماند وبرای انتخاب سرمربی جدید کمیته فنی تشکیل داد واعضای این کمیته علی دایی ،حمید استیلی و حمید درخشان را کاندیدای نهایی برای سرمربیگری این تیم برگزیدند وازآنها برای این کار برنامه خواستند که درآن زمان هم از شواهد کار مشخص بود که حمید استیلی یار قاروکاشانی وکسی که سابقه دوستی دیرینه با وی را دارد گزینه نهایی کاشانی خواهد بود .همین مسائل بود که دوباره به اختلافات دایی وکاشانی دامن زد وعلی دایی که با نظر کمیته فنی تنها 12 ساعت سرمربی پرسپولیس بود با پلتیک کاشانی رقابت رابه استیلی واگذار کرد واستیلی سرمست از راه یافتن به نیمکت مربیگری این تیم تمرینات راشروع کرد وتیم مورد نظر خود را بست ،اما بادیدن این مسائل مشخص بود این اختلافات تمامی ندارد وهمین بگو مگوها کاردست پرسپولیس داد وازهمان بازی نخست مشخص بود که استیلی فصل بسیارسختی را پیش روی خود دارد ودرطول این سه بازی به طور واضح می توان نارضایتی رادرچهره هواداران این تیم دید .درحالیکه سرخپوشان پایتخت درنیمه اول مقابل شهرداری تبریز صفر- صفر مساوی بودند انها یکصدا علی دایی راتشویق کرده وشعار کاشانی واستیلی حیا کنید ،پرسپولیس رو رها کنید راسردادند وخواهان تغییرات اساسی درتیم خود شده وخواستار بازگشت مجدد علی دایی به پرسپولیس شدند.درهرحال اینگونه که درروزهای اخیر دیده می شود پرسپولیس حال وروز خوشی ندارد ودرصورت ادامه این روند ناامید کننده ممکن است هواداران بیشمار این تیم رفتارهای بسیارخشن تری از خود نشان دهند چرا که درهمین سه هفته نخست نیزاز رقیب سنتی خود استقلال شش امتیاز عقب افتاده اند.درآنسوی میدان هم حمید استیلی که این مسائل را به توطئه علیه خود تشبیه کرده درصورت ادامه این روند امکان دارد صندلی خود راازدست داده وبا کسب نتایجی فاجعه بار پرسپولیس راترک کند.درهر صورت آتش اختلافات دایی وکاشانی دامن پرسپولیس را گرفته ودرصورت ادامه این خیمه شب بازی ،پرسپولیس وهواداران این تیم بزرگترین قربانی این مسائل هستند ومشخص نیست که آینده این تیم چه خواهد شد.حال باید دید که کاشانی واستیلی توانایی خروج از این بحرانی که خود باعث پدید آمدن آن هستند را خواهند داشت ویا باید به طرف درب خروجی باشگاه پرسپولیس هدایت شوند که درصورت پذیرفتن یک شکست دیگر این امر دورازذهن نخواهد بود

No comments:

Post a Comment